– Zelfbewoningsplicht – Gewijzigd (SP, Leefbaar ’s-Hertogenbosch, De Bossche Groenen, PvdA,
50PLUS)
 
 
Motie 27 Zelfbewoningsplicht
Ingediend door SP, Leefbaar ‘s-Hertogenbosch, De Bossche Groenen, PvdA en 50PLUS
 
De raad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 11 november 2020; gehoord de beraadslaging;
constaterende dat:
• in het uitvoeringsprogramma van de woonvisie staat omschreven dat de gemeente een zelfbe-
woningsplicht toepast ‘bij (sommige) nieuwbouwprojecten met goedkope koop op grond van de
gemeente’;
• andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Zwolle verstrekkender maatregelen nemen om het opko-
pen van woningen door beleggers tegen te gaan1;
overwegende dat:
• het opkopen van woningen door beleggers voor verhuur (buy-to-let) een opstuwende werking
heeft op de prijzen van woningen;
• de betaalbaarheid van woningen ernstig onder druk staat;
spreekt uit dat:
• het wenselijk is dat de zelfbewoningsplicht breder wordt toegepast dan in het huidige beleid;
verzoekt het college:
1. in overleg met de belangrijkste Bossche woningbouwontwikkelaars te streven naar afspraken
over zelfbewoningsplicht;

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden.  Meer info