Betaald parkeren Celsiusstraat

Definitief verkeersbesluit betaald parkeren Celsiusstraat 

Inleiding

Ingevolge artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch bevoegd om dit verkeersbesluit te nemen. Deze bevoegdheid is in het gemeentelijke Mandaatbesluit gemandateerd aan het afdelingshoofd Leefomgeving.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

1. De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

2. Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de korpschef van de politie. De korpschef van de politie heeft positief geadviseerd.

Gelet op het bepaalde in de:

– de Wegenverkeerswet 1994;

– het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV);

– het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

– de Algemene wet bestuursrecht.

 

zijn de belangrijkste uitgangspunten bij deze verkeersmaatregel:

– het beschermen van weggebruikers;

– het minimaliseren van overlast voor alle belanghebbenden;

– het waarborgen van de bereikbaarheid.

 

Motivering

De Celsiusstraat in de wijk Boschveld is een woonstraat die recent heringericht is. Ten onrechte is deze straat opgenomen in de blauwe zone. Daarom zijn de verkeersborden gewijzigd omdat in deze straat het fiscale regime van kracht is, ofwel betaald parkeren. Door het plaatsen van de borden conform bijlage is het Van Coehoornplein en het wegvak van de Celsiusstraat tussen ’s-Gravesandestraat en Van Coehoornplein aangewezen als betaald parkeren.

Op grond van voorgaande overwegingen is het college tot het besluit gekomen om:

1. Het Van Coehoornplein en het wegvak van de Celsiusstraat tussen ’s-Gravesandestraat en Van Coehoornplein aan te wijzen als betaald parkeren conform bijgesloten bebordingstekening.

2. De datum van openbaarmaking van dit voorgenomen verkeersbesluit te bepalen op vrijdag 8 april 2022

 

’s-Hertogenbosch, 6 april 2022

Het hoofd van de afdeling Leefomgeving, 

E. Kramer

Terinzagelegging definitief verkeersbesluit

Het definitief verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 11 april 2022 tot en met zondag 22 mei 2022 ter inzage in het Stadskantoor en is opvraagbaar bij dhr. K. Gijsbrechts van de afdeling Leefomgeving, tel. (073) 615 9174 of mailt u naar k.gijsbrechts@s-hertogenbosch.nl

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal indienen. 

Per brief bezwaar maken

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet het bezwaarschrift dus ondertekenen. Nadat u het bezwaarschrift hebt ondertekend, stuurt u het op naar de gemeente. U moet uw bezwaarschrift richten aan: het College van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Digitaal bezwaar maken

U kunt ook digitaal bezwaar maken, via een vastgesteld digitaal formulier, met gebruik van DigiD.

Meer informatie hierover, alsmede het digitale bezwaarformulier, kunt u vinden op de website van onze gemeente: www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken 

Let op: bezwaar maken via de mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

 

Voor meer informatie belt u met dhr. Gijsbrechts van de afdeling Leefomgeving, tel. (073) 6159174 of mail naar k.gijsbrechts@s-hertogenbosch.nl

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden.  Meer info